fbpx

Raz w roku rady gmin oceniają swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów w zakresie działań związanych z wykonaniem budżetu i realizacją zadań. W tym czasie przedstawiany jest również dokument prezentujący kluczowe obszary funkcjonowania gmin. Z burmistrzem Ryszardem Suligą rozmawiamy o inwestycjach i kondycji finansowej miasta i gminy Koniecpol.

 Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu już piąty raz przedstawiał Pan „Raport o stanie miasta i gminy Koniecpol”, tym razem za rok 2022. Radni Rady Miejskiej w Koniecpolu udzielili Panu wotum zaufania i absolutorium za ubiegły rok. Udzielone wotum zaufania świadczy o zaufaniu radnych i pozytywnej ocenie podejmowanych działań. Natomiast udzielone absolutorium ocenia pozytywnie realizację zadań budżetowych. Czy mogę prosić o krótkie podsumowanie roku 2022?

 Ryszard Suliga: - Cieszę się, że Radni obdarzyli mnie zaufaniem, za co jeszcze raz bardzo dziękuję! Jest to dla mnie wielka motywacja do dalszej pracy i wysiłku. Nawiązując do pytania, sesja absolutoryjna zazwyczaj odbywa się w połowie trwającego roku i po upływie czasu jest mi zawsze trudno odnosić się do roku poprzedniego, bo „tu i teraz” jest bardzo angażujące, część zadań jest kontynuowana, w tym rozpoczęte w ubiegłym roku duże zadania inwestycyjne. Cały czas przygotowujemy następne przedsięwzięcia, ogłaszamy przetargi i patrzymy w przyszłość, szukając pieniędzy na dalsze wyzwania, przed którymi stoi nasza gmina. Nie będę zatem szczegółowo odnosił się do roku 2022, bo na bieżąco staram się informować mieszkańców o działaniach Urzędu Miasta i Gminy. Natomiast podkreślę, iż ostatnie lata, w tym rok 2022, były dla nas pomimo wszystko dobre. Duży spadek wpływów z podatku PIT, inflacja, wzrost kosztów energii były i są dużym wyzwaniem dla każdego, kto dzisiaj zarządza gminą, ale nasza sytuacja nadal jest stabilna. Po okresie pandemii miałem wielką nadzieję, że wrócimy do normalnego życia. Tak się jednak nie stało i kolejny raz los wystawił nas na próbę, a gmina musi nadal mierzyć się z wielkim wyzwaniem. Wojna w Ukrainie to nie tylko problem polityczny w skali globalnej, ale także wyzwanie gospodarcze i społeczne, przed którym stanęły polskie samorządy. Kryzys energetyczny, inflacja, podwyżki cen wpłynęły na finanse wszystkich samorządów w Polsce, tak jak na nasze gospodarstwa domowe i sytuację przedsiębiorców. Podsumowując, przez ostatnie lata w gminie pracowaliśmy na rzecz likwidacji dużych zaniedbań z jakimi nasi mieszkańcy mierzyli się na co dzień. Od tego czasu, kiedy nagłówki w mediach informowały, iż bankrutujemy, a nasi mieszkańcy piją wodę dowożoną beczkowozami minęło dopiero 8 lat. Wiem, że każdy z nas chciałby, aby zmiany na lepsze postępowały jeszcze szybciej i każda potrzeba realizowana była natychmiast. To jednak wymaga czasu i dostępności środków.

Co było największym sukcesem roku 2022?

Ryszard Suliga: - Odnosząc się tylko do roku 2022 należy stwierdzić, iż był to kolejny rok wielkich inwestycji. W roku 2022 realizowaliśmy dwa bardzo duże zadania kubaturowe, na które wydajemy ogółem ponad 17 mln zł. Dużym sukcesem jest rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786. Po wielu latach starań udało się w 2022 r. doprowadzić do rozpoczęcia tak dużej inwestycji drogowej i bardzo ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Niewątpliwym osiągnięciem było uruchomienie bezpłatnej komunikacji autobusowej ułatwiającej życie naszych mieszkańców. Wielokrotnie wspominałem o moich planach w tym zakresie i w roku 2022 udało mi się zrealizować ten ważny element obietnic. Autobusy wykonują od półtora roku wiele kursów dziennie w ramach 6 linii. Podkreślę, że do tej pory na naszym terenie nigdy nie funkcjonowała gminna autobusowa komunikacja zbiorowa pozwalająca na podróżowanie pomiędzy sołectwami i miastem Koniecpol i to bezpłatnie. Pozwoliła na to pozyskana dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Po wielu latach starań, w roku 2022,  zakończyły się sprawy komorniczo – sądowe związane z terenem po byłych Koniecpolskich Zakładach Płyt Pilśniowych i prywatny inwestor już działa na tym obszarze inwestycyjnym. Mam głębokie przekonanie, że w najbliższym czasie będzie to miejsce pracy dla naszych mieszkańców. W roku 2022 realizowaliśmy aż 18 zadań inwestycyjnych z wartością wynoszącą ponad 22 mln zł razem z największym zadaniem, czyli budową nowego zespołu przedszkolno-żłobkowego. Rozwinęliśmy kompleksowo tereny przy ul. Armii Krajowej, pozyskując inwestorów oraz lokalizując tam pasaż handlowy i tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy. Obszar ten całkowicie zmienił oblicze i zyskaliśmy nową przestrzeń publiczną, która łączy obecnie funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne z handlowymi, usługowymi i zdrowotnymi. W Koniecpolu powstały też inne obiekty handlowe z trwałymi miejscami pracy. Chciałbym podkreślić, że na koniec roku 2022 odnotowano u nas znaczny spadek rejestrowanego bezrobocia. Zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych, która na koniec 2022 roku była najniższa w okresie ostatnich 10 lat i spadła poniżej 400 osób.  Cieszy każda wykonana inwestycja służąca mieszkańcom i to nawet ta najmniejsza. Parę lat temu mówiliśmy tylko o braku dostępu naszych mieszkańców do bieżącej wody i budowie brakujących wodociągów, a teraz widać jaki zakres różnorodnych projektów jest realizowany. Przypomnę, iż pod koniec 2014 r. i na początku 2015 roku nie było pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje. Odnosząc się do sytuacji finansowej, w roku 2022 utrzymywaliśmy budżet na bardzo wysokim poziomie. Planowane wydatki wynosiły ponad 60 mln zł, czyli o prawie trzy razy więcej niż jeszcze kilka lat temu. W roku 2022 w budżecie gminy odnotowano nadwyżkę operacyjną wynoszącą ponad 4 mln zł.

Gdzie teraz jest Koniecpol z perspektywy czasu? Panie Burmistrzu, jak rozwija się Gmina Koniecpol?

 Ryszard Suliga: - Pomimo niestabilnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej na świecie, realizujemy rozpoczęte w latach ubiegłych projekty i podejmujemy nowe wyzwania, do których się wcześniej zobowiązałem. Myślę, że wykorzystaliśmy niepowtarzalną szansę na dotacje z Unii Europejskiej i inne źródła finansowania, które wsparły nasz budżet i pozwoliły zrealizować wiele projektów, o których wcześniej nie mogliśmy nawet pomyśleć. Tylko w samym 2022 roku pozyskaliśmy z bezzwrotnych środków zewnętrznych niemal 25 mln zł, czyli prawie tyle ile wynosił pod koniec 2014 r. budżet gminy, gdy obejmowałem funkcję burmistrza. Koniecpol zmienia się z roku na rok. Niektórzy dziwią się jak mówię, że w mieście i gminie Koniecpol od 2015 r. zainwestowano kwotę wynoszącą niemal 200 mln zł. Pozwolę sobie poprzeć moje stwierdzenie kilkoma kwotami:

  • na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 786 w naszej gminie wydatkowane jest 76 mln zł;
  • na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydaliśmy prawie 19 mln zł;
  • na sieć wodociągową wydaliśmy ponad 11 mln zł;
  • na remonty i inwestycje na drogach wydaliśmy ponad 14 mln zł;
  • na projekty z Funduszu Sołeckiego wydaliśmy prawie 1,3 mln zł;
  • na modernizację i rewitalizację obiektów, w tym Centrum Społeczno-Kulturalne, powstanie mieszkań socjalnych, nową świetlicę środowiskową wydaliśmy prawie 16 mln zł;
  • na największe projekty związane z termomodernizacją i oszczędzaniem energii wydaliśmy ponad 4 mln zł;
  • na zagospodarowanie przestrzeni publicznych i miejsca wypoczynku wydaliśmy prawie 1,8 mln zł;
  • na budowę nowego przystanku kolejowego Koniecpol Centrum wydano 3,4 mln zł.

W samym 2023 roku na inwestycje wydajemy 42 mln zł. Do tego dochodzą inwestycje powiatowe na drogach, o które skutecznie zabiegamy. Obecnie nasz budżet po stronie wydatków wynosi niemal 77 mln zł. Przypomnę, że w roku 2014 wynosił 26 mln zł, a więc potencjał finansowy naszej gminy zwiększył się prawie 3-krotnie. Zwiększając budżet podnosi się nasza zdolność finansowa do pozyskiwania środków zewnętrznych, zabezpieczenia wkładu własnego i realizacji dalszych projektów. Jeśli chodzi o same inwestycje to przybywa kilometrów wodociągów i kanalizacji, przebudowanych dróg, zmieniamy standard obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli, tak aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki. Od 2015 roku zrealizowaliśmy aż 54 zadania inwestycyjne i remontowe na drogach. Od ubiegłego roku budujemy nowy integracyjny zespół przedszkolno-żłobkowy, które zastąpi zdegradowany i nie nadający się już do użytku obiekt Przedszkola nr 2. W poprzednim roku zakończyliśmy termomodernizację Przedszkola nr 1 wraz z instalacją wykorzystującą Odnawialne Źródła Energii za kwotę niemal 1,7 mln zł, co pozwoliło na ograniczenie zużycia energii i obniżenie kosztów, a co najważniejsze - polepszyło warunki w jakich przebywają nasi najmłodsi mieszkańcy. Trwa budowa obiektu sportowego na stadionie dla sportowców, dzieci i młodzieży, aby mogły rozwijać swoją aktywność fizyczną i uprawiać sport, a co za tym idzie przebierać się w godnych warunkach, a nie w kontenerach socjalnych. Sport to nie tylko boisko, ale też zaplecze zapewniające odpowiednie warunki, zabezpieczające bezpieczeństwo i zdrowie. Inwestujemy w chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych. Część zadań finansowana była ze środków unijnych, ale również z naszych - budżetowych. Zmieniamy krajobraz naszej gminy, realizujemy miejsca rekreacji i wypoczynku. Mamy już ciekawe przestrzenie publiczne, nadal rozwijający się teren nad zalewem, gdzie od początku poprzedniej kadencji, czyli od roku 2015 zrealizowaliśmy 6 zadań na łączną kwotę 700 tys. zł. Wiele małych projektów realizujemy w naszych sołectwach - od modernizacji świetlic i remiz po oznakowanie ulic. Podkreślę jeszcze raz, iż jesteśmy już inaczej postrzegani na zewnątrz. W roku 2022 gmina Koniecpol zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” wśród gmin miejsko-wiejskich powiatu częstochowskiego, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Na II Forum Miasteczek Polskich w Warszawie doceniono nasze starania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i otrzymaliśmy ogólnopolskie wyróżnienie: „Lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych”. Jest to dla nas fantastyczna promocja. Często zapominamy, że niedawno kojarzyliśmy się wszystkim w kraju z samymi kłopotami, o których już mówiłem. Koniecpol jest już na pewno inny niż był jeszcze cztery, dziesięć, piętnaście lat temu. Pomimo tego, iż jesteśmy na krańcu województwa śląskiego nie odstajemy od innych gmin i nie pozostajemy na krańcu możliwości rozwoju. Zmieniamy się i rozwijamy. Realizujemy inwestycje w wielu obszarach i nie jest to tylko sieć wodociągowa i kanalizacyjna, która jest niezbędna do dalszego rozwoju. Inwestujemy w każdą dziedzinę życia od edukacji, przez sport, tereny rekreacyjne, przestrzenie publiczne po rozrywkę. Gmina to zatem nie tylko inwestycje, o czym piszemy na łamach gazety, ale również życie społeczne. Organizujemy różne wydarzenia, które są ofertą dla mieszkańców, budują dumę z miejsca gdzie żyjemy, stanowią atrakcję dla gości. Takim wydarzeniem jest na pewno nasza Hetmaniada, czy liczne zawody sportowe, często o randze ponadgminnej.

Kiedy mówimy Gmina Koniecpol, myślimy…?

Ryszard Suliga: - Czyli lokowanie produktu :), Gmina Koniecpol to gmina z potencjałem, leżąca przy wspaniałych lasach, zalewach, stawach. Mamy tereny spacerowe, Pilicę. Gmina Koniecpol to miejsce z wielkimi tradycjami historycznymi, ale również region o urozmaiconych warunkach naturalnych, które są wyznacznikami naszych kierunków rozwoju. Różnorodność plenerów, a także bliskie położenie Pilicy i zalewów, stanowią idealne warunki do odpoczynku, wytchnienia i relaksu w pięknych „okolicznościach przyrody”. Gmina Koniecpol to również dogodne kolejowe połączenia komunikacyjne i modernizowana na bieżąco sieć drogowa, łącznie z drogą wojewódzką nr 786, która po przebudowie zapewni dogodne warunki podróżowania.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra.

Powiązane artykuły

Zakończenie roku akademickiego dla studentów seniorów

Zakończenie roku akademickiego dla studentów seniorów

Rok akademicki dobiegł końca. W minionym tygodniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu zakończył kolejny rok działalności i słuchacze spotkali się w auli Zespołu Szkół, aby wspólnie podsumować miniony, kolejny rok senioralnej edukacji. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia UTW gości powitała Pani Prezes Maria Zasępa, otwierając uroczystość. W wydarzeniu uczestniczyli słuchacze, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wydziale Nauk Społecznych U...
MLKS Pilica Koniecpol z awansem do Ligi Okręgowej

MLKS Pilica Koniecpol z awansem do Ligi Okręgowej

W minioną sobotę, 15 czerwca na stadionie w Przyrowie, BIAŁO-NIEBIESCY zakończyli długi sezon w częstochowskiej klasie A, gr. 2. Po wygranej 4:0 z PIASTEM PRZYRÓW PILICA KONIECPOL awansowała do Ligi Okręgowej. „Do 26 kolejki startowaliśmy z pozycji lidera i wystarczyło wygrać derbowy mecz z Piastem i cieszyć się upragnionym awansem do Ligi Okręgowej” – pisze MLKS Pilica Koniecpol w mediach społecznościowych i tak relacjonuje przebieg meczu: „ Kilka minut po 17, ...
To był wyjątkowy wieczór autorski

To był wyjątkowy wieczór autorski

W piątek, 14 czerwca w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbyło się Spotkanie Autorskie promujące debiutancki tomik poezji „Słowotok” Adriana Musiała. W programie oprócz rozmowy z autorem na temat poetyckiej pasji i kulis powstania tomiku, miało miejsce premierowe wykonanie dwóch piosenek autorstwa poety, do których muzykę skomponował Marcin Kuczewski, polski pianista, kompozytor aranżer i producent muzyczny. Utwory zaprezentowała Wiktoria Zawada, uczestniczka warszta...
Ta strona używa ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.