fbpx

Raz w roku rady gmin oceniają swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów w zakresie działań związanych z wykonaniem budżetu i realizacją zadań. W tym czasie przedstawiany jest również dokument prezentujący kluczowe obszary funkcjonowania gmin. Z burmistrzem Ryszardem Suligą rozmawiamy o inwestycjach i kondycji finansowej miasta i gminy Koniecpol.

 Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu już piąty raz przedstawiał Pan „Raport o stanie miasta i gminy Koniecpol”, tym razem za rok 2022. Radni Rady Miejskiej w Koniecpolu udzielili Panu wotum zaufania i absolutorium za ubiegły rok. Udzielone wotum zaufania świadczy o zaufaniu radnych i pozytywnej ocenie podejmowanych działań. Natomiast udzielone absolutorium ocenia pozytywnie realizację zadań budżetowych. Czy mogę prosić o krótkie podsumowanie roku 2022?

 Ryszard Suliga: - Cieszę się, że Radni obdarzyli mnie zaufaniem, za co jeszcze raz bardzo dziękuję! Jest to dla mnie wielka motywacja do dalszej pracy i wysiłku. Nawiązując do pytania, sesja absolutoryjna zazwyczaj odbywa się w połowie trwającego roku i po upływie czasu jest mi zawsze trudno odnosić się do roku poprzedniego, bo „tu i teraz” jest bardzo angażujące, część zadań jest kontynuowana, w tym rozpoczęte w ubiegłym roku duże zadania inwestycyjne. Cały czas przygotowujemy następne przedsięwzięcia, ogłaszamy przetargi i patrzymy w przyszłość, szukając pieniędzy na dalsze wyzwania, przed którymi stoi nasza gmina. Nie będę zatem szczegółowo odnosił się do roku 2022, bo na bieżąco staram się informować mieszkańców o działaniach Urzędu Miasta i Gminy. Natomiast podkreślę, iż ostatnie lata, w tym rok 2022, były dla nas pomimo wszystko dobre. Duży spadek wpływów z podatku PIT, inflacja, wzrost kosztów energii były i są dużym wyzwaniem dla każdego, kto dzisiaj zarządza gminą, ale nasza sytuacja nadal jest stabilna. Po okresie pandemii miałem wielką nadzieję, że wrócimy do normalnego życia. Tak się jednak nie stało i kolejny raz los wystawił nas na próbę, a gmina musi nadal mierzyć się z wielkim wyzwaniem. Wojna w Ukrainie to nie tylko problem polityczny w skali globalnej, ale także wyzwanie gospodarcze i społeczne, przed którym stanęły polskie samorządy. Kryzys energetyczny, inflacja, podwyżki cen wpłynęły na finanse wszystkich samorządów w Polsce, tak jak na nasze gospodarstwa domowe i sytuację przedsiębiorców. Podsumowując, przez ostatnie lata w gminie pracowaliśmy na rzecz likwidacji dużych zaniedbań z jakimi nasi mieszkańcy mierzyli się na co dzień. Od tego czasu, kiedy nagłówki w mediach informowały, iż bankrutujemy, a nasi mieszkańcy piją wodę dowożoną beczkowozami minęło dopiero 8 lat. Wiem, że każdy z nas chciałby, aby zmiany na lepsze postępowały jeszcze szybciej i każda potrzeba realizowana była natychmiast. To jednak wymaga czasu i dostępności środków.

Co było największym sukcesem roku 2022?

Ryszard Suliga: - Odnosząc się tylko do roku 2022 należy stwierdzić, iż był to kolejny rok wielkich inwestycji. W roku 2022 realizowaliśmy dwa bardzo duże zadania kubaturowe, na które wydajemy ogółem ponad 17 mln zł. Dużym sukcesem jest rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786. Po wielu latach starań udało się w 2022 r. doprowadzić do rozpoczęcia tak dużej inwestycji drogowej i bardzo ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Niewątpliwym osiągnięciem było uruchomienie bezpłatnej komunikacji autobusowej ułatwiającej życie naszych mieszkańców. Wielokrotnie wspominałem o moich planach w tym zakresie i w roku 2022 udało mi się zrealizować ten ważny element obietnic. Autobusy wykonują od półtora roku wiele kursów dziennie w ramach 6 linii. Podkreślę, że do tej pory na naszym terenie nigdy nie funkcjonowała gminna autobusowa komunikacja zbiorowa pozwalająca na podróżowanie pomiędzy sołectwami i miastem Koniecpol i to bezpłatnie. Pozwoliła na to pozyskana dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Po wielu latach starań, w roku 2022,  zakończyły się sprawy komorniczo – sądowe związane z terenem po byłych Koniecpolskich Zakładach Płyt Pilśniowych i prywatny inwestor już działa na tym obszarze inwestycyjnym. Mam głębokie przekonanie, że w najbliższym czasie będzie to miejsce pracy dla naszych mieszkańców. W roku 2022 realizowaliśmy aż 18 zadań inwestycyjnych z wartością wynoszącą ponad 22 mln zł razem z największym zadaniem, czyli budową nowego zespołu przedszkolno-żłobkowego. Rozwinęliśmy kompleksowo tereny przy ul. Armii Krajowej, pozyskując inwestorów oraz lokalizując tam pasaż handlowy i tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy. Obszar ten całkowicie zmienił oblicze i zyskaliśmy nową przestrzeń publiczną, która łączy obecnie funkcje wypoczynkowo-rekreacyjne z handlowymi, usługowymi i zdrowotnymi. W Koniecpolu powstały też inne obiekty handlowe z trwałymi miejscami pracy. Chciałbym podkreślić, że na koniec roku 2022 odnotowano u nas znaczny spadek rejestrowanego bezrobocia. Zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych, która na koniec 2022 roku była najniższa w okresie ostatnich 10 lat i spadła poniżej 400 osób.  Cieszy każda wykonana inwestycja służąca mieszkańcom i to nawet ta najmniejsza. Parę lat temu mówiliśmy tylko o braku dostępu naszych mieszkańców do bieżącej wody i budowie brakujących wodociągów, a teraz widać jaki zakres różnorodnych projektów jest realizowany. Przypomnę, iż pod koniec 2014 r. i na początku 2015 roku nie było pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje. Odnosząc się do sytuacji finansowej, w roku 2022 utrzymywaliśmy budżet na bardzo wysokim poziomie. Planowane wydatki wynosiły ponad 60 mln zł, czyli o prawie trzy razy więcej niż jeszcze kilka lat temu. W roku 2022 w budżecie gminy odnotowano nadwyżkę operacyjną wynoszącą ponad 4 mln zł.

Gdzie teraz jest Koniecpol z perspektywy czasu? Panie Burmistrzu, jak rozwija się Gmina Koniecpol?

 Ryszard Suliga: - Pomimo niestabilnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej na świecie, realizujemy rozpoczęte w latach ubiegłych projekty i podejmujemy nowe wyzwania, do których się wcześniej zobowiązałem. Myślę, że wykorzystaliśmy niepowtarzalną szansę na dotacje z Unii Europejskiej i inne źródła finansowania, które wsparły nasz budżet i pozwoliły zrealizować wiele projektów, o których wcześniej nie mogliśmy nawet pomyśleć. Tylko w samym 2022 roku pozyskaliśmy z bezzwrotnych środków zewnętrznych niemal 25 mln zł, czyli prawie tyle ile wynosił pod koniec 2014 r. budżet gminy, gdy obejmowałem funkcję burmistrza. Koniecpol zmienia się z roku na rok. Niektórzy dziwią się jak mówię, że w mieście i gminie Koniecpol od 2015 r. zainwestowano kwotę wynoszącą niemal 200 mln zł. Pozwolę sobie poprzeć moje stwierdzenie kilkoma kwotami:

  • na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 786 w naszej gminie wydatkowane jest 76 mln zł;
  • na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydaliśmy prawie 19 mln zł;
  • na sieć wodociągową wydaliśmy ponad 11 mln zł;
  • na remonty i inwestycje na drogach wydaliśmy ponad 14 mln zł;
  • na projekty z Funduszu Sołeckiego wydaliśmy prawie 1,3 mln zł;
  • na modernizację i rewitalizację obiektów, w tym Centrum Społeczno-Kulturalne, powstanie mieszkań socjalnych, nową świetlicę środowiskową wydaliśmy prawie 16 mln zł;
  • na największe projekty związane z termomodernizacją i oszczędzaniem energii wydaliśmy ponad 4 mln zł;
  • na zagospodarowanie przestrzeni publicznych i miejsca wypoczynku wydaliśmy prawie 1,8 mln zł;
  • na budowę nowego przystanku kolejowego Koniecpol Centrum wydano 3,4 mln zł.

W samym 2023 roku na inwestycje wydajemy 42 mln zł. Do tego dochodzą inwestycje powiatowe na drogach, o które skutecznie zabiegamy. Obecnie nasz budżet po stronie wydatków wynosi niemal 77 mln zł. Przypomnę, że w roku 2014 wynosił 26 mln zł, a więc potencjał finansowy naszej gminy zwiększył się prawie 3-krotnie. Zwiększając budżet podnosi się nasza zdolność finansowa do pozyskiwania środków zewnętrznych, zabezpieczenia wkładu własnego i realizacji dalszych projektów. Jeśli chodzi o same inwestycje to przybywa kilometrów wodociągów i kanalizacji, przebudowanych dróg, zmieniamy standard obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli, tak aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki. Od 2015 roku zrealizowaliśmy aż 54 zadania inwestycyjne i remontowe na drogach. Od ubiegłego roku budujemy nowy integracyjny zespół przedszkolno-żłobkowy, które zastąpi zdegradowany i nie nadający się już do użytku obiekt Przedszkola nr 2. W poprzednim roku zakończyliśmy termomodernizację Przedszkola nr 1 wraz z instalacją wykorzystującą Odnawialne Źródła Energii za kwotę niemal 1,7 mln zł, co pozwoliło na ograniczenie zużycia energii i obniżenie kosztów, a co najważniejsze - polepszyło warunki w jakich przebywają nasi najmłodsi mieszkańcy. Trwa budowa obiektu sportowego na stadionie dla sportowców, dzieci i młodzieży, aby mogły rozwijać swoją aktywność fizyczną i uprawiać sport, a co za tym idzie przebierać się w godnych warunkach, a nie w kontenerach socjalnych. Sport to nie tylko boisko, ale też zaplecze zapewniające odpowiednie warunki, zabezpieczające bezpieczeństwo i zdrowie. Inwestujemy w chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych. Część zadań finansowana była ze środków unijnych, ale również z naszych - budżetowych. Zmieniamy krajobraz naszej gminy, realizujemy miejsca rekreacji i wypoczynku. Mamy już ciekawe przestrzenie publiczne, nadal rozwijający się teren nad zalewem, gdzie od początku poprzedniej kadencji, czyli od roku 2015 zrealizowaliśmy 6 zadań na łączną kwotę 700 tys. zł. Wiele małych projektów realizujemy w naszych sołectwach - od modernizacji świetlic i remiz po oznakowanie ulic. Podkreślę jeszcze raz, iż jesteśmy już inaczej postrzegani na zewnątrz. W roku 2022 gmina Koniecpol zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” wśród gmin miejsko-wiejskich powiatu częstochowskiego, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Na II Forum Miasteczek Polskich w Warszawie doceniono nasze starania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i otrzymaliśmy ogólnopolskie wyróżnienie: „Lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych”. Jest to dla nas fantastyczna promocja. Często zapominamy, że niedawno kojarzyliśmy się wszystkim w kraju z samymi kłopotami, o których już mówiłem. Koniecpol jest już na pewno inny niż był jeszcze cztery, dziesięć, piętnaście lat temu. Pomimo tego, iż jesteśmy na krańcu województwa śląskiego nie odstajemy od innych gmin i nie pozostajemy na krańcu możliwości rozwoju. Zmieniamy się i rozwijamy. Realizujemy inwestycje w wielu obszarach i nie jest to tylko sieć wodociągowa i kanalizacyjna, która jest niezbędna do dalszego rozwoju. Inwestujemy w każdą dziedzinę życia od edukacji, przez sport, tereny rekreacyjne, przestrzenie publiczne po rozrywkę. Gmina to zatem nie tylko inwestycje, o czym piszemy na łamach gazety, ale również życie społeczne. Organizujemy różne wydarzenia, które są ofertą dla mieszkańców, budują dumę z miejsca gdzie żyjemy, stanowią atrakcję dla gości. Takim wydarzeniem jest na pewno nasza Hetmaniada, czy liczne zawody sportowe, często o randze ponadgminnej.

Kiedy mówimy Gmina Koniecpol, myślimy…?

Ryszard Suliga: - Czyli lokowanie produktu :), Gmina Koniecpol to gmina z potencjałem, leżąca przy wspaniałych lasach, zalewach, stawach. Mamy tereny spacerowe, Pilicę. Gmina Koniecpol to miejsce z wielkimi tradycjami historycznymi, ale również region o urozmaiconych warunkach naturalnych, które są wyznacznikami naszych kierunków rozwoju. Różnorodność plenerów, a także bliskie położenie Pilicy i zalewów, stanowią idealne warunki do odpoczynku, wytchnienia i relaksu w pięknych „okolicznościach przyrody”. Gmina Koniecpol to również dogodne kolejowe połączenia komunikacyjne i modernizowana na bieżąco sieć drogowa, łącznie z drogą wojewódzką nr 786, która po przebudowie zapewni dogodne warunki podróżowania.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra.

Powiązane artykuły

Pożegnanie absolwentów w żłobku

Pożegnanie absolwentów w żłobku

Zakończenie żłobka i rozpoczęcie okresu przedszkolnego to niezapomniany czas zarówno dla dzieci, rodziców, a także dla dyrektora, opiekunek i wszystkich pracowników placówki.
Ruszyły zebrania sołeckie

Ruszyły zebrania sołeckie

W miniony poniedziałek (4.09) w Radoszewnicy rozpoczęto cykl tegorocznych zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy sołectw decydują na jakie zadania zostaną przeznaczone środki w ramach Funduszu Sołeckiego 2024. Na przyszły rok jest to znaczna kwota wynosząca prawie 0,5 mln zł.
Mój rynek – przebudowa targowiska przy ul. Rzecznej w Koniecpolu

Mój rynek – przebudowa targowiska przy ul. Rzecznej w Koniecpolu

W połowie sierpnia podpisano umowę z wykonawcą przebudowy targowiska gminnego w Koniecpolu. Chodzi o przebudowę istniejącej infrastruktury oraz budowę nowych elementów, wpływających na poprawę jakości świadczonych usług handlowych. Na prace gmina dostała unijną dotację.
Ta strona używa ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.